Syntetyczne Marijuana Veils powa?ne zagro?enie dla zdrowia

Przez David Newsom

Jako propozycje reformy prawa pochodne konopi w dalszym ci?gu lokalne nag?ówki, substancj? inn? i bardziej niebezpieczny opuszcza znaku wspólnotowego San Diego. Produkt syntetycznych konopi, znany tak?e jako Przyprawa ma kombinacje narodu pod przykrywk? "zio?owe Kadzid?o;" a zgodnie z naukowców na Ameryka?skie Towarzystwo Psychiatryczne stwierdzi?o, substancji chemicznych u?ywanych do na?ladowania wysokiej marihuany jak mog? powodowa? psychosis w niektórych u?ytkowników.

Poniewa? Spice jest ?atwy i jak dot?d poprzez badania moczu konwencjonalnych, stosowania produktu w?ród cz?onków si? zbrojnych sta? si? problemem monta?u w przypadku urz?dników rz?dowych i lekarze medycyny podobne.  Ostatni miesi?c, Los Angeles Times poda?, ?e dziesi?ciu pacjentów w Naval Medical Center w San Diego by?y hospitalizacj? dla psychosis po u?yciu Spice – i ich symptomów, które waha?y si? od hipnagogiczne d?wi?kowych i wizualnych z paranoj?, uroje? i samobójczy my?li, trwa?a gdziekolwiek z pi?ciu dni do trzech miesi?cy.

Oparte na San Diego naval lekarzy wyja?niono ?e w przeciwie?stwie do THC (szybkie klejenie, krótkotrwa?e substancji w marihuany, które daje u?ytkownikom wysokiej tymczasowe), chemikalia u?ywane do Spice — takich jak JWH-018CP-47 i cannabicyclohexanol — s? bardziej skutecznej i bardziej trwale powi?za? same receptory w ciele. Nie tylko czy narkotyków utrzyma? efekt trwa?e w mózgu i innych organów, równie? one trwa? d?u?ej powi?za? receptory ni? THC – w ten sposób wprowadzania u?ytkowników na przedawkowanie wysokiego ryzyka ze wzgl?du na opó?nione uznania skutków narkotyków.

wi?cej informacji na lajollalightT