T
Máy d?ch thu?t b?i Microsoft Translator|Ngôn ng? có s?n: ..............................

Gia v?, t?ng h?p c?n sa, mu?i t?m

M? r?ngth?c ??n Thu nh?


 • Bathsalts N?n nhân Các vùng ??t trên Tosh.0

   

  Tosh.0
  Nh?n ???c nhi?u h?n: Tosh.0 video,Daniel Tosh,Web c?u chu?c

   

   

  Ng??i ?àn ông này rõ ràng s? hi?n th? hành vi th?t th??ng t??ng t? nh? tr??c nh?ng câu chuy?n xung quanh l?m d?ng mu?i t?m. Bóc nude, tr?ng không ý ki?n, và ?o t??ng chung nói cho tale d?u hi?u c?a t?m mu?i l?m d?ng. • T?ng h?p C?n sa Th? ba H?u h?t Báo cáo Ch?t ???c s? d?ng b?i U.S. Cao Tr??ng h?c Sinh viên

   ??i h?c Maryland, n?m t?i college park k? t?ng h?p c?n sa là th? ba ??t l?m d?ng ch?t gi?a các thi?u niên tr? tu?i.

  Ngu?n: Chuy?n th? b?i CESAR t? quan h? ??i tác cho m?t lo?i thu?c mi?n phí M? và n?n t?ng MetLife, Thái ?? quan h? ??i tác
  Theo dõi các nghiên c?u (PATS): Thanh thi?u niên và cha m?, 2013. Có s?n tr?c tuy?n t?i http://www.drugfree.org/newsroom/research-
  Publication/Full-Report-and-Key-Findings-the-2012-Partnership-Attitude-Tracking-Study-Sponsored-by-MetLife-Foundation.

  Nhi?u cao tr??ng h?c sinh báo cáo s? d?ng T?ng h?p c?n sa h?n so v?i b?t k? ch?t khác ngoài r??u và
  c?n sa, theo các d? li?u t? m?t cu?c kh?o sát m?i phát hành c?a h?c sinh l?p 9 ??n 12. R??u và c?n sa
  ?ã là các lo?i thu?c ph? bi?n nh?t ???c s? d?ng, v?i 57% báo cáo s? d?ng r??u và 39% báo cáo s? d?ng c?n sa trong các
  trong quá kh? n?m vào n?m 2012. Ch?t th? ba ph? bi?n nh?t ???c s? d?ng là t?ng h?p c?n sa (12%), th??ng ???c g?i
  nh? K2 ho?c gia v?. S? d?ng t?t c? các ch?t khác ???c báo cáo b?ng 10% ho?c ít h?n c?a h?c sinh trung h?c. T??ng t? nh?
  k?t qu? ?ã ???c tìm th?y b?i các cu?c ?i?u tra c?a h?c sinh trung h?c (xem CESAR FAX, kh?i l??ng 21, 5 v?n ??).

  C?n sa t?ng h?p các c?p b?c th? ba trong s? s? d?ng ma túy trong thanh thi?u niên, ??ng sau c?n sa và r??u.
  C?n sa t?ng h?p các c?p b?c th? ba trong s? s? d?ng ma túy trong thanh thi?u niên, ??ng sau c?n sa và r??u.

  Editor's Note: s?n ph?m t?ng h?p c?n sa thông th??ng bao g?m các v?t li?u ???c ?i?u tr? b?ng t?ng h?p
  cannabinoids, chaát ch?t ???c thi?t k? ?? liên k?t v?i và kích thích các th? th? t??ng t? trong não nh?
  THC. T?ng h?p c?n sa s? d?ng nói chung ?ã ???c liên k?t v?i các tác ??ng b?t l?i ch?ng h?n nh? t?ng nh?p tim
  và huy?t áp, lo l?ng, kích ??ng, và t?n th??ng viêm th?n (xem CESAR FAX, t?p 20, v?n ?? 17 và
  Kh?i l??ng 22, v?n ?? 7). Tuy nhiên, có h?n 140 types1 khác nhau c?a t?ng h?p cannabinoids, m?i v?i
  có kh? n?ng khác nhau ti?m n?ng c?ng nh? x?u effects2. Chính xác cannabinoids t?ng h?p ch?a trong
  s?n ph?m t?ng h?p c?n sa là không th? ?? xác ??nh mà không c?n ki?m tra c? th?-nghiên c?u ?ã ch? ra r?ng
  Các lo?i và s? l??ng t?ng h?p cannabinoids có th? khác nhau ?áng k? gi?a các s?n ph?m, r?t nhi?u, và th?m chí trong
  package3 t??ng t?. Trong th?c t?, thanh thi?u niên báo cáo b?ng cách s? d?ng t?ng h?p c?n sa có kh? n?ng không có ý t??ng nh?ng gì c? th?
  T?ng h?p cannabinoid h? ?ang s? d?ng ho?c nh?ng gì các hi?u ?ng s?.

  http://www.Cesar.UMD.edu/Cesar /cesarfax /vol22 /22-17.pdf • M?i nh?t T?ng h?p C?n sa Tin t?c

  21 Cá nhân b? truy t? t?ng h?p c?n sa phân ph?i

  Missouri tây qu?n lu?t s? Hoa K? tuyên b? 21 cá nhân t? các khu v?c Springfield và Joplin ?ã b? truy t? trong tr??ng h?p có liên quan liên quan ??n vi?c bán và phân ph?i c?a hàng tri?u ?ô la T?ng h?p c?n sa. T?ng c?ng 13 c?a hàng bán l? ?ã b? ?nh h??ng.

  Trong s? các ch? doanh nghi?p là Caitlyn E. Franklin, 24, ch? s? h?u c?a Hellbender Meadery, mà ?ã ???c thi?t l?p ?? m? cu?i tháng t?i 3820 State Highway KK t?i Norfthbrook. Franklin b? truy t? v?i cha cô, Douglas K. Franklin, 54, và anh trai mình, Brandon D. Franklin, 26, theo m?t thông cáo báo chí.

  B?n cáo tr?ng c?a gia ?ình Franklin cho buôn bán t?ng h?p c?n sa là m?t trong sáu trong s? nh?ng nh?ng cáo bu?c t??ng t?. H? ?ã ???c công b? sau khi sau khi m?t s? liên quan ??n v? b?t gi? ?ã ???c th?c hi?n. ?áp grand jury liên bang t?i thành ph? Springfield ?y quy?n cho các incitements cu?i tu?n.

  Các incitements là k?t qu? c?a m?t cu?c ?i?u tra dài h?n ???c th?c hi?n b?i các c? quan ??a ph??ng, ti?u bang và liên bang cho m?c ?ích duy nh?t c?a lo?i b? t?ng h?p c?n sa, còn ???c g?i là K2 Incense t? nhà n??c c?a h?.

  T?ng h?p n?i tài kho?n cho m?t trong Livingston Michigan ’ s ??u t?i ph?m.

  T?ng h?p c?n sa-?ó là m?t h?n h?p c?a các lo?i th?o m?c phun hóa ch?t ?ó, khi hun khói, t?o ra m?t cao t??ng t? nh? THC, các thành ph?n ho?t ??ng chính trong c?n sa-th?ng tr? các tiêu ?? trong mùa xuân và mùa hè.

  B?nh vi?n ??a ph??ng trên kh?p ti?u bang ?ã nhìn th?y m?t s? gia t?ng ngay ?? trong báo cáo tr??ng h?p l?m d?ng t?ng h?p c?n sa. Ngay sau ?ó, cha m? yêu c?u mua s?m kéo các ch?t t? k? c?a h?.

  Cu?i cùng, nhà l?p pháp bung vào hành ??ng và thêm vào m?t s? hóa ch?t vào danh sách ki?m soát ch?t, trong ?ó có nhi?u ng??i trong s? nh?ng ng??i s? d?ng trong các h?p ch?t t?ng h?p c?n sa.

  Trong tháng sáu, Sân bay Livingston County ch?c y t? tuyên b? t?ng h?p c?n sa m?t m?i nguy hi?m s?p x?y ra s?c kh?e, và h?, cùng v?i các cán b? th?c thi pháp lu?t, vi?ng th?m 10 c?a hàng ??a ph??ng và t?ch thu h?n 800 ??n v? t?ng h?p c?n sa.

  Kho?ng hai tu?n sau ?ó, th?ng ??c Rick Snyder pháp lu?t ?ã ký Các nhà l?p pháp hy v?ng s? gi? cho t?ng h?p thu?c gi?m Michigan l?u tr? k?.

  T?ng h?p c?n sa ? l?i trong các tiêu ?? trong ngày khi các công t? viên qu?n ’ s v?n phòng Tr? ch? s? h?u c?a nhà kho thu?c ? th? tr?n Genoa và các c?a hàng ’ s qu?n lý bán t?ng h?p c?n sa t?m v?i JWH-018, m?t hóa ch?t c?m vào n?m 2011.

  T?ng h?p c?n sa ‘ l?nh v?c dâu ’ hospitalizes 2 Oklahoma thanh thi?u niên

  Tr??c ?ó k2info.org thông báo r?ng T?ng h?p c?n sa có th? gây ra suy th?n. T?i Oklahoma City, hai thanh thi?u niên ?ã ???c nh?p vi?n m?i sau khi tiêu th? t?ng h?p c?n sa, thêm particualrly các “ l?nh v?c dâu ” th??ng hi?u.  Các bác s? t? tr? em ’ s b?nh vi?n t?i Trung tâm y t? OU nói h? ’ ve ?i?u tr? hai thanh thi?u niên trong quá kh? hai tu?n ng??i b? cáo bu?c ?ã b? b?nh sau khi hút thu?c m?t hình th?c t?ng h?p c?n sa.

  M?t trong nh?ng thanh thi?u niên ?ã tr?i qua th?n l?c máu sau khi, th?n c?a ông ?ã th?t b?i.

  M? ông, Rhonda Woodriff, cho bi?t ông ?ã có ?au l?ng th?p h?n, là nôn m?a và ?ã không th? ?i ti?u trong hai ngày.

  “ ?ây là ch? nguy hi?m, ”, cô nói. “ Nó ’ s kh?ng khi?p. Tôi don ’ t bi?t làm th? nào ng??i dân có th? th?m chí làm cho này công c?. ”

  Bác s? nói r?ng ?ã có ít nh?t 11 t??ng t? nh? tr??ng h?p c?n sa liên k?t v?i t?ng h?p trên toàn qu?c.

  Các nhà ?i?u tra v?i v?n phòng ma túy Oklahoma và ma túy nguy hi?m cho bi?t 2NEWS thi?u niên ?ã hút thu?c m?t c?ng th?ng ???c g?i là “ l?nh v?c dâu. ”

  Phát ngôn viên Mark Woodward phát hành báo cáo sau ?ây:

  "Công chúng ph?i hi?u r?ng các lo?i thu?c t?ng h?p không ph?i là m?t thay th? an toàn cho các lo?i thu?c truy?n th?ng c?a ???ng ph?.  Chúng ta ?ang th?y s?c nét t?ng nh?p vi?n và các ca t? vong do s?n ph?m t?ng h?p c?n sa và các s?n ph?m t??ng t? ???c bán t?i các tr?m x?ng.  Ph? huynh ph?i ???c nh?n th?c c?a các c?a hàng thi?u niên c?a h? truy c?p vào các s?n ph?m h? ?ang mua, l?u tr? hóa ??n, và các trang web, h? th??ng xuyên. Nhi?u ng??i trong s? các s?n ph?m này ??u b? c?m theo lu?t ti?u bang. N?u b?n ?ang nh?n th?c c?a các c?a hàng bán các s?n ph?m t?ng h?p c?n sa (“ potpourri ”, “ insence ” ho?c “ mu?i t?m ”) trong c?ng ??ng c?a b?n, b?n ???c khuy?n khích ?? báo cáo v?i OBN ho?c s? c?nh sát ??a ph??ng c?a b?n. "

  Thi?u niên ch?a ???c li?t kê trong ?i?u ki?n công b?ng và t?t.

  N?u b?n nghi ng? con c?a b?n là tiêu th? t?ng h?p c?n sa, m?c dù ni?m tin ph? bi?n, có c?n sa t?ng h?p thu?c th? nghi?m b? d?ng c? có s?n t?i các ?i?m giá t??ng t? nh? thu?c th?c s? c?n sa b? d?ng c? th? nghi?m.