T
Máy d?ch thu?t b?i Microsoft Translator|Ngôn ng? có s?n: ..............................

M? r?ngth?c ??n Thu nh?