Newton County Sheriff v?t n?t trên các c?a hàng bán K2 h??ng

Qu?n NEWTON – Sheriff Joe Walker whistled khi ông b??c vào th? tr??ng Get-n-Go trong Qu?n Newton, nh?ng mà doesn ’ t có ngh?a là ông ’ s không nghiêm tr?ng.

“ Nh?ng gì chúng tôi ’ tái c? g?ng ?? làm là tìm và l?y các mu?i t?m và các công c? K2 ra kh?i các c?a hàng, ” Sheriff Walker nói. “ Tr? em ?ang gettting trên công c? này. H? don ’ t bi?t nh?ng gì h? ’ tái làm ”.

Sheriff Walker và ??i bi?u c?a ông t?ch thu hàng ngàn ?ô la giá tr? c?a K2 h??ng, mu?i t?m và v?t li?u t? các c?a hàng thu?n ti?n ba ngày th? ba.  Nh?ng ông ’ s không d?ng có.  Ông ’ s xác ??nh ?? gi? raiding các c?a hàng cho ??n khi t?t c? các lo?i thu?c t?ng h?p ?ã m?t h?t.

“ N?u b?n ?ã nh?n nó, b?n t?t h?n làm cho nó ra kh?i c?a hàng c?a b?n, b?i vì tôi ’ m ??n, ” cho bi?t c?nh sát Walker.

Các b? c?a bang y t? d?ch v? c?m K2 và t??ng t? nh? thu?c ngày 22 tháng t?.  Không có không có l?nh c?m toàn ti?u bang mu?i t?m.

b?n g?c bài vi?tT