• L?u tr? chuyên m?c K2 Incense tin t?c l?u tr? tháng
 • C?n sa t?ng h?p th? ba ??t báo cáo ch?t ???c s? d?ng b?i sinh viên tr??ng trung h?c Hoa K?

   ??i h?c Maryland, n?m t?i college park k? t?ng h?p c?n sa là th? ba ??t l?m d?ng ch?t gi?a các thi?u niên tr? tu?i.

  Ngu?n: Chuy?n th? b?i CESAR t? quan h? ??i tác cho m?t lo?i thu?c mi?n phí M? và n?n t?ng MetLife, Thái ?? quan h? ??i tác
  Theo dõi các nghiên c?u (PATS): Thanh thi?u niên và cha m?, 2013. Có s?n tr?c tuy?n t?i http://www.drugfree.org/newsroom/research-
  Publication/Full-Report-and-Key-Findings-the-2012-Partnership-Attitude-Tracking-Study-Sponsored-by-MetLife-Foundation.

  Nhi?u cao tr??ng h?c sinh báo cáo s? d?ng T?ng h?p c?n sa h?n so v?i b?t k? ch?t khác ngoài r??u và
  c?n sa, theo các d? li?u t? m?t cu?c kh?o sát m?i phát hành c?a h?c sinh l?p 9 ??n 12. R??u và c?n sa
  ?ã là các lo?i thu?c ph? bi?n nh?t ???c s? d?ng, v?i 57% báo cáo s? d?ng r??u và 39% báo cáo s? d?ng c?n sa trong các
  trong quá kh? n?m vào n?m 2012. Ch?t th? ba ph? bi?n nh?t ???c s? d?ng là t?ng h?p c?n sa (12%), th??ng ???c g?i
  nh? K2 ho?c gia v?. S? d?ng t?t c? các ch?t khác ???c báo cáo b?ng 10% ho?c ít h?n c?a h?c sinh trung h?c. T??ng t? nh?
  k?t qu? ?ã ???c tìm th?y b?i các cu?c ?i?u tra c?a h?c sinh trung h?c (xem CESAR FAX, kh?i l??ng 21, 5 v?n ??).

  C?n sa t?ng h?p các c?p b?c th? ba trong s? s? d?ng ma túy trong thanh thi?u niên, ??ng sau c?n sa và r??u.
  C?n sa t?ng h?p các c?p b?c th? ba trong s? s? d?ng ma túy trong thanh thi?u niên, ??ng sau c?n sa và r??u.

  Editor's Note: s?n ph?m t?ng h?p c?n sa thông th??ng bao g?m các v?t li?u ???c ?i?u tr? b?ng t?ng h?p
  cannabinoids, chaát ch?t ???c thi?t k? ?? liên k?t v?i và kích thích các th? th? t??ng t? trong não nh?
  THC. T?ng h?p c?n sa s? d?ng nói chung ?ã ???c liên k?t v?i các tác ??ng b?t l?i ch?ng h?n nh? t?ng nh?p tim
  và huy?t áp, lo l?ng, kích ??ng, và t?n th??ng viêm th?n (xem CESAR FAX, t?p 20, v?n ?? 17 và
  Kh?i l??ng 22, v?n ?? 7). Tuy nhiên, có h?n 140 types1 khác nhau c?a t?ng h?p cannabinoids, m?i v?i
  có kh? n?ng khác nhau ti?m n?ng c?ng nh? x?u effects2. Chính xác cannabinoids t?ng h?p ch?a trong
  s?n ph?m t?ng h?p c?n sa là không th? ?? xác ??nh mà không c?n ki?m tra c? th?-nghiên c?u ?ã ch? ra r?ng
  Các lo?i và s? l??ng t?ng h?p cannabinoids có th? khác nhau ?áng k? gi?a các s?n ph?m, r?t nhi?u, và th?m chí trong
  package3 t??ng t?. Trong th?c t?, thanh thi?u niên báo cáo b?ng cách s? d?ng t?ng h?p c?n sa có kh? n?ng không có ý t??ng nh?ng gì c? th?
  T?ng h?p cannabinoid h? ?ang s? d?ng ho?c nh?ng gì các hi?u ?ng s?.

  http://www.Cesar.UMD.edu/Cesar/cesarfax/vol22/22-17.PDF


 • Cu?c t?n công zombie liên quan ??n vi?c s? d?ng mu?i t?m. (?? h?a)

  Mu?i t?m ???c liên k?t v?i cu?c t?n công zombie gi?ng nh? cannibalistic ? Miami

  Randy Eugene's Victim Graphic
  Randy Eugene ’ s n?n nhân - ?? h?a. ?ây là nh?ng gì các n?n nhân ’ s khuôn m?t trông gi?ng nh? sau khi các cu?c t?n công.

  Rudy Eugene, m?t ng??i ?àn ông vô gia c? 31 tu?i ?ã b? b?n ch?t trong khi ?n ph?i ??i m?t off nhau 65 tu?i ng??i ?àn ông vô gia c? t?i Miami Florida vào ngày 27 tháng n?m. Ban ??u, ?ã có không có l?i gi?i thích nh? ?? lý do t?i sao Randy Eugene s? th?c hi?n nh? v?y attack.75% tàn b?o c?a 65 tu?i ng??i ?àn ông ’ s khuôn m?t là bây gi? ?i, và ông v?n còn trong b?nh vi?n trong tình tr?ng nguy k?ch. Các n?n nhân c?ng thi?u m?t và m?i c?a ông.

  M?t s? suy ?oán r?ng cu?c t?n công này là m?i c?a m?t Zombie Kh?i huy?n, nh? Randy Eugene là 100% không ch?u thua và không ?áp ?ng nh?ng s? quan tuy?t v?ng b?ng l?i nói n? l?c cho anh ta ?? ng?n ch?n. Nó c?ng ?ã 4 ch?p chinh ph?c ng??i ?àn ông.

  H? ?ã g?n nh? ?úng.

  ?ây là nh?ng gì ng??i ?àn ông trông gi?ng nh? sau khi ph?u thu?t r?ng l?n ???c th?c hi?n ?? khuôn m?t c?a mình. Ông bây gi? là mù.
  ?ây là nh?ng gì ng??i ?àn ông trông gi?ng nh? sau khi ph?u thu?t r?ng l?n ???c th?c hi?n ?? khuôn m?t c?a mình. Ông bây gi? là mù.

  Ng??i ?àn ông ?ã ???c tìm th?y là cao trên m?t ch?t g?i là mu?i t?m, có th? ch?a hóa ch?t 4MMC ho?c MDPV. ?i?u này không ph?i là bà n?i c?a b?n ’ s t?m các mu?i, nh?ng thay vì m?t hình th?c t?ng h?p c?a cocaine. Mu?i t?m và T?ng h?p c?n sa trong nh?ng n?m g?n ?ây ?ã phát n? vào c?nh thu?c, và là nguyên nhân c?a vô s? th?m phòng c?p c?u và liên quan ??n cái ch?t và s? c? khác.

  Các hóa ch?t n?u ?n c? th? t? trong ra ngoài, và t?i khi c?nh sát và các quan ch?c y t? ??n n?i trong b?i c?nh ?ó nh?ng s? c? liên quan ??n t?ng h?p c?n sa và mu?i t?m, h? khu v?c v? c? b?n giao d?ch v?i vi?c ?i b? ch?t. Dùng thu?c ?ôi khi ???c tìm th?y nude, ho?c trong h? b?i trong ti?m th?c nh?m gi?m nhi?t ?? c? th? c?a h?. Các ch?t này c?ng làm cho cá nhân th?c hi?n hành ??ng ?ó s? ’ t th?m chí ???c xem xét n?u không ph?i trên thu?c. Mu?i t?m và t?ng h?p gây ra xu h??ng th?t th??ng và hành vi hung h?ng, và th??ng ph?i ???c th? ch?t và hóa h?c nh? nhàng ?? ng?n ch?n thi?t h?i b?n thân và nh?ng ng??i khác.

  Zombie mu?i t?m n?n nhân Uncensored - ?ây là nh?ng gì ng??i ?àn ông trông gi?ng nh? ngay l?p t?c sau cu?c t?n công. Bác s? ph?u thu?t weren't sure if he was going to survive.
  Zombie mu?i t?m n?n nhân Uncensored – ?ây là nh?ng gì ng??i ?àn ông trông gi?ng nh? ngay sau khi các cu?c t?n công. Bác s? ph?u thu?t Viewer ’ t ch?c ch?n n?u ông ?ã ?i ?? t?n t?i.

  Có r?t nhi?u hóa ch?t s? d?ng trong mu?i t?m và t?ng h?p c?n sa, và nhi?u ng??i ???c b?o hi?m theo l?nh c?m kh?n c?p liên bang n?m 2011. Tuy nhiên, có vô s? các ch?t v?i ch? ký hóa h?c ??c ?áo mà có th? b?t ch??c nh?ng ?nh h??ng c?a các lo?i thu?c này. Khi m?t hóa ch?t c? th? b? c?m, 10 h?n xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u trúc h?i khác nhau, do ?ó circumventing các ban.

  Vi?c s? d?ng b?t k? c?a các hóa ch?t là c?c k? nguy hi?m, th?m chí nhi?u h?n nh? v?y nguy hi?m h?n ??i tác t? nhiên c?a h?, và c?n ph?i tránh m?i giá.

   


 • 6.000 Gói c?a t?ng h?p c?n sa b? t?ch thu trong Central Ohio

  ???c ??ng trên b?i admin

  A l?c l??ng ??c nhi?m ma túy t? central Ohio ?óng quân t?i Franklin County chi?m h?n 6.000 gói c?a T?ng h?p c?n sa ngày th? t? 5/2/12.  Vi?c bán t?ng h?p c?n sa, trên th? tr??ng trong th??ng hi?u nh? K2 h??ng, ?ã b? c?m này Tháng M??i v?a qua.

  Gi?a bu?i chi?u và bu?i t?i gi?, h?n $250,000 t?ng h?p c?n sa và mu?i t?m ?ã ???c chi?m, sau khi ph?c v? 17 b?o ??m và làm cho 38 mua.  h?n $150 c? s? có liên quan trong ?ó có tr?m x?ng, c?a hàng ti?n l?i và các c?a hàng thu?c lá và hút thu?c lá.

  Vi?c bán t?ng h?p c?n sa ?ã b? c?m b?i chính ph? liên bang, tuy nhiên các ti?u bang và các ?ô th? ??a ph??ng ?ã b?t ??u c?m nh?ng ch?t t?ng ng??i m?t, khi chính ph? liên bang thi?u các ngu?n l?c ?? ?i c?a ??n c?a ?? di?t tr? nh?ng ch?t.

  Không gi?ng nh? th?t c?n sa, t?ng h?p c?n sa ?ã ???c ch?u trách nhi?m cho m?t danh sách dài các th?m phòng c?p c?u xem xét bao lâu nó ?ã ???c "có" cho công chúng.  Synthetc c?n sa ?ã ?e d?a cu?c s?ng tác d?ng ph?. M?c dù t?ng h?p c?n sa b?t t?t các th? th? canniboid cùng trong não, nó nh? v?y m?t cách khác nhau, và v?i ti?m n?ng nhi?u h?n n?a.

  Nh?ng ch?t là r?t ph? bi?n gi?a thanh thi?u niên, nh?ng ng??i bi?t r?t ít v? nh?ng gì nh?ng gói ch?a ho?c nh?ng r?i ro mà h? gi? ??nh trong khi tiêu th? các s?n ph?m này.  Nó là h?p d?n ??n thi?u niên nh? m?t th?c t? c?a s?n có c?a nó m?, và nhi?u ng??i tin r?ng t?ng h?p c?n sa không hi?n th? trong các xét nghi?m ma túy, tuy nhiên, phòng thí nghi?m ?ã phát tri?n b? d?ng c? th? nghi?m cho các ch?t này, và th? nghi?m cho t?ng h?p c?n sa ngày càng tr? nên ch? ??o h?n.  N?u b?n nghi ng? con quý v? ?ã tiêu th? t?ng h?p c?n sa, c?n sa t?ng h?p thu?c th? nghi?m kits ?ang hi?n ?ang có s?n cho công chúng.

  ?i?u quan tr?ng là ?? giáo d?c tr? em c?a b?n, và gi? m?t m?t trên vòng l?p xã h?i ?? ??m b?o s?c kh?e và an toàn c?a h?.